AL.029 格雷码 错误-台达伺服

<=所有警报列表 – 台达伺服

异警
名称
一次因 ALM WRN SRV ON 清除
方式

AL.029

格雷码 错误

一圈绝对位置错误     No 重上电清除

其他原因 检查方法 异警处置
一圈绝对位置错误 重新上电运转马达,确认异警是否重现 若仍出现异警,则须更换Encoder
     

以上资讯参考自台达电子 ASDA-A2 伺服驱动器使用手册

------------------ 以下为网民贡献 ------------------

其他原因 检查方法 排除方法
     

--------- 分享是一种美德,请于迴响加入本篇不足处,以嘉惠大众 ---------


 

发表评论