AL.004 马达匹配错误 – 台达伺服警报排除

<= 台达伺服 报警总表

异警
名称
一次因 ALM WRN SRV ON 清除
方式

AL.004

马达匹配错误

驱动器所对应的马达不对     NO 重上电清除
其他原因 检查方法 排除方法
位置检出器损坏 位置检出器异常 更换马达
位置检出器鬆脱 检视位置检出器接头 重新安装
马达匹配错误 换上与之匹配之马达 更换马达

以上资讯参考自台达电子 ASDA-A2 伺服驱动器使用手册

------------------- 以下为网民贡献 -------------------

其他原因 检查方法 排除方法
     

--------- 分享是一种美德,请于迴响加入本篇不足处,以嘉惠大众 -----------


 

发表评论