AL.209 PR 寫參數指令 參數號碼超出範圍-台達伺服

<=所有警報列表 – 台達伺服

異警
名稱
一次因 ALM WRN SRV ON 清除
方式

AL.209

PR 寫參數指令 參數號碼超出範圍

PR 寫參數指令 參數號碼超出範圍

  Yes

DI.ARST

觸發條件

及異警原因

  • 條件:PR 命令Type 8 寫參數指令之參數號碼超出範圍。
  • 原因:參數編號超出範圍。
檢查及處置 PR 程序寫入參數:寫入參數之編號超出範圍,請檢查寫入參數號碼的正確範圍。
排除方法 異警重置或將參數P0.001 設為0。

以上資訊參考自台達電子 ASDA-A2 伺服驅動器使用手冊

------------------ 以下為網民貢獻 ------------------

其他原因 檢查方法 排除方法
     
     

--------- 分享是一種美德,請於迴響加入本篇不足處,以嘉惠大眾 ---------


 

發表迴響